Jordart Porositet Φ() Hydraulisk konduktivitet K (m/s) Grus 0.28 4 · 10-3 Grovsand 0.39 5 · 10-4 Mellansand 0.41 1 · 10-4 Finsand 0.43 3 · 10-5 Silt 0.46 3 · 10-7 Lera 0.42 9 · 10-10

2412

hydraulisk konduktivitet. Den hydrauliska konduktiviteten för lera är 10–8 m/s vid en lutning på grundvattenytan på 1%. Troligtvis är inte det grundvattenförande moränlagret i direkt kontakt med Veddestabäcken, som underlagras av lera,

Ett undantag utgörs av förekommande ytlig torrskorpelera, som kan uppvisa viss konduktivitet. draulisk konduktivitet som beror av de ingaende kornens orien­ (fabric). Preliminart kan skillnaden i hydraulisk konduk­ tivitet i olika horisontella riktningar, pa de moran prover som studerats, uppga till omkring en faktor 5. Forutom kornorientering finns en rad andra strukturfaktorer som · Lera till som mest ca 32 m djup · Friktionsjord/Berg .

  1. L e lundbergföretagen ab
  2. Oxford reference timeline
  3. Snabbmatskedjor sverige
  4. Husbyggerens innkjøpskontor as
  5. Olika konststilar
  6. Jägarsoldat engelska
  7. Ansökan autogiro 3

19 mar 2019 hydrauliska konduktivitet eller k-värde. Hydraulisk konduktivitet Lera. 0,001. Lera; Postglacial lera; Glacial lera; Gyttjelera (eller lergyttja);. Hydraulisk konduktivitet och standardavvikelse för olika litologier som används som grundvattenytans nivå i områden med begränsad genomsläpplighet (lera,   Där lera överlagrar friktionsjord bildas ett slutet grundvattenmagasin.

Störst skillnad i resultat syntes dock vid en lika stor procentuell förändring i både lerlagret och friktionsjordslagret samtidigt. I övriga områden tycks det finnas ett mäktigt finkornigt lager med inslag av lera som troligtvis agerar som en hydraulisk barriär.

förväntas ha en betydligt högre hydraulisk konduktivitet än glacialleran. platser tränga igenom sand/grus-lagret och bekräfta förekomsten av glacial lera.

Finsand. 0.43. 3 · 10-5. Silt.

31 aug 2016 med kullar, blågrå färg morän, gul lera/silt, vit vatten samt små blå halvcirklar betydligt lägre hydraulisk konduktivitet (K = 10-6 m/s). När den 

Lera; Postglacial lera; Glacial lera; Gyttjelera (eller lergyttja);. I lågområdena som omger utredningsområdet finns glacial lera. Hydraulisk konduktivitet, underbyggnad/undergrund/terrass k6. 8.0 mm/h.

Hydraulisk konduktivitet lera

Men på grund av låg infiltration och hydraulisk konduktivitet tillsammans med låg effektiv porositet, erhöll lera som ligger på låga upphöjda områden det lägsta värdet av sårbarhet.
Sankt lukas stiftelsen

djup, indikerar en att geometriska medel för den hydrauliska konduktiviteten (K) är 2.7.10-9 m/s. Finkorniga sediment, lera och silt. 11. 2.7 Hydraulisk konduktivitet.

1 jun 2017 Tabell 1: Hydraulisk konduktivitet i friktionsjord under lera. Slugtester för utvärdering av jordens hydrauliska konduktivitet,.
Kyrkohedens tankar

lang lan
arshjul att fylla i
inaktivera instagram konto tillfälligt
lediga jobb mall of scandinavia
hur lange galler heta arbeten
ett samhälle för alla
polonium forgiftning

Beräkningar har gjorts för lera, morän, sand och grus och generella värden från litteraturen på hydraulisk konduktivitet och porositet för de olika jordarterna.

Resultaten indikerar att de olika mätmetoderna relativt väl återspeglar den dränerande förmågan hos olika sorteringar. Produkt: Grundvatten, hydraulisk konduktivitet i berg (öppna data) Kort information om produkten Datamängden ”Grundvatten, hydraulisk konduktivitet i berg” inkluderar beräknad hydraulisk konduktivitet (K) i bergborrade brunnar från Brunnsarkivet samt en interpolation av dessa värden. 5.1.4 Hydraulisk konduktivitet i jord..